Odstoupení od KS

FORMULÁŘE
Na této stránce naleznete vzorové formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy nebo pro uplatnění práva z vadného plnění.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
Provozovna – Motomanual Helena Ženíšková, Svatoslavova 35, 140 00, Praha 4

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

………………………………………………………

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

___ . ___ . _____

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) nehodící se škrtněte

Oznámení o uplatnění práva z vadného plnění

Adresát
Provozovna – Motomanual Helena Ženíšková, Svatoslavova 35, 140 00, Praha 4

Oznamuji, že tímto uplatňuji právo z vadného plnění:

Výrobek: ………………………………………………….

Popis závady: ………………………………………………………

V případě, že výrobek nepůjde opravit, žádám výměnu (*) / vrácení peněz (*) na bankovní účet _________________/_____

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

___ . ___ . _____

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) nehodící se škrtněte

Připomínáme, že zde nabízíme výhradně použité zboží, kde je omezeno právo z vadného plnění na 6 měs. a lze uplatnit jen u výrobku, který vykazoval závadu v okamžiku převzetí a kdy byla závada způsobená chybnou konstrukcí, zpracováním nebo materiálem a naopak nelze u výrobku, který je poškozen působením živelnými událostmi, nesprávným používáním, opotřebením, použitím s neoriginálním příslušenstvím, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, vniknutí cizích látek (prach, voda, atd.) opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými pro Českou republiku. Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce zboží uzná právo z vadného plnění jako oprávněné a na místě vyřídí. Není-li možné vyřídit ihned, přijme zboží k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude právo buďto uznáno za oprávněné, nebo bude odmítnuto jako nedůvodné a zboží bude vráceno Kupujícímu. Záruka na funkci není poskytována.
Vždy nezapomeňte přiložit paragon nebo fakturu, která slouží jako potvrzení nákupu.
Pokud je zboží určeno na náhradní součástky, k renovaci nelze uplatnit právo z vadného plnění, neboť příslušný výrobek není prodáván jako funkční a není určen k dalšímu používání bez předchozí opravy, úpravy, renovaci a slouží jen ke sběratelským účelům a vystavení jako dobový artefakt.